Sveriges nya kontaktledningssystem - En jämförelsestudie av äldre kontaktledningssystem, det nya svenska systemet och befintliga system i Europa.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Lunds universitet/Trafik och väg

Sammanfattning: I Sverige planeras det för höghastighetsjärnvägar, med högre hastigheter än vad som används idag, för att binda samman landets tre storstadsregioner. I samband med detta krävs ett utvecklingsarbete av olika järnvägstekniska lösningar där kontaktledning är ett av områdena som utvecklas för att möta högre hastighetskrav. Detta examensarbete syftar på att analysera och jämföra olika kontaktledningssystem mot varandra samt belysa vilka aspekter som är viktiga vid framtagande av ett kontaktledningssystem. Arbetet har utgått från följande frågeställningar: • Vilka krav har Trafikverket haft för ett nytt kontaktledningssystem? • Vilka likheter samt för- och nackdelar har Trafikverkets nya system kontra andra, internationella system? • Vilka motiv har Trafikverket haft för att välja att göra ett eget system? • Vad är det som gör att det befintliga SYT 15/15-systemet inte räcker för att nå målhastigheten för Sveriges planerade höghastighetsbanor? • Vilka tekniska begränsningar, avseende på största tillåtna hastighet, finns i ett kontaktledningssystem? Datainsamlingen för den utförda studien har skett genom en litteraturstudie samt genom intervjuer. Litteraturstudien bestod av olika aktörers systembeskrivningar tillsammans med utbildningsmaterial på området, handböcker, föreskrifter, standarder samt nationella och internationella krav. Respondenterna till intervjuerna är yrkesverksamma inom förvaltning, utveckling samt projektering av kontaktledning och besitter stor kunskap på området. Den utförda litteraturstudien har sedan vävts samman med respondenternas svar för att ge underlag till examensarbetets analys och slutligen författarnas slutsats. Arbetet visar att en rad olika parametrar spelar in på hur ett kontaktledningssystem beter sig i högre hastigheter och att det i och med detta blir en balansgång kring materialval för systemen. Studien visar även på fördelar med Trafikverkets val att utveckla ett eget kontaktledningssystem istället för att köpa in ett redan färdigt system. Vid framtagandet har andra internationella system fungerat som inspirationskälla. Att ta fram ett eget system gör att man äger systemet och därigenom ställa egna krav på vad systemet ska klara av. Studien visar att de tekniska begränsningar som finns i ett kontaktledningssystem bygger på en komplex blandning av olika parametrar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)