ATT ARBETA MED BARN SOM UTSATTS FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP En kvalitativ studie om hur väl rustade socialsekreterare upplever sig vara för att bemöta sexuellt utsatta barn.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: När Socialtjänsten får information om att ett barn kan ha blivit utsatt för sexuella övergrepp ska en utredning alltid inledas och barnet tilldelas en socialsekreterare som ska utreda vad som hänt och vilket behov av stöd barnet har. Detta arbete utgörs till stor del av samtal med barnet och det är av stor vikt att socialsekreteraren i detta arbete känner sig bekväm med att bemöta sexuellt utsatta barn och tillräckligt rustad för att klara av arbetet. Då sexuellt utsatta barn tenderar att vara en känslomässigt svår grupp att arbeta med finns det en risk att socialsekreterare blir känslomässigt påverkade eller misslyckas med utredningsarbetet av barnets behov. Utifrån ovanstående problemformulering syftade vår studie till att ta reda på i vilken utsträckning professionella inom socialtjänstens barn- och ungdomsenhet upplever sig rustade att bemöta barn som misstänks ha utsatts för sexuella brott och undersöka hur väl rustade de känner sig i termer av kunskap och personliga egenskaper. Vi ämnade även undersöka hur stor betydelse socialsekreterarna upplever att de har för de sexuellt utsatta barn de träffar och deras framtid. Vi intervjuade sex socialsekreterare och vår empiri tydde på att de är väl rustade för att bemöta sexuellt utsatta barn, men att det inte är inte på grund av socionomprogrammet, utan snarare extrautbildningar de tagit del av i efterhand och personliga egenskaper som de utvecklat genom att arbeta med denna grupp. Många lyfter även upp feedback från kollegor och chefer som ett viktigt stöd i arbetet som bidrar till att socialsekreterare känner sig bättre rustade att bemöta sexuellt utsatta barn. Vad gäller betydelsen socialsekreterare upplever att de har för de barn de träffar är ökat förtroende för vuxna en av de vanligaste effekter som arbetet med denna grupp medför. Konsekvenserna av arbetet är emellertid sällan observerbara direkt utan märks oftast på längre sikt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)