Animerade bokomslag i ljudboksappar : Att väcka intresse med hjälp av rörlig grafik

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Sammanfattning: På många medieplattformar förekommer i dagsläget ofta någon form av rörliga element, till exempel så ackompanjeras vissa låtar i Spotify av en animation, eller så förhandsvisas serier i Netflix genom en kort trailer. Detta är inget som ännu hunnit nå fram till ljud- och e-boksvärlden, där apparna fortfarande bara består av statiska element och omslag. I denna studie undersöks därför möjligheten till rörliga bokomslag i dessa appar, närmare bestämt hur ett sådant rörligt bokomslag kan vara utformat för att väcka mer intresse för en bok hos användaren. För att nå fram till ett svar på frågan har bland annat teori om bokomslag, rörlig grafik och designprinciper samlats in, varpå en intervju har genomförts med användare av dessa appar, för att få en bättre förståelse för hur de använder apparna, och vad som får dem intresserade av ett omslag. Därefter togs två förslag till rörliga bokomslag fram genom en designprocess där konceptidéer ställdes mot varandra i en värderingsmatris, varpå ett av koncepten togs vidare i processen, och en storyboard och till sist en animation togs fram. De nya omslagen värderades sedan i enkäter som samlade in både kvalitativ och kvantitativ data från deltagarna, för att utvärdera om omslagen uppfattades som mer intressanta än de statiska omslagen. Studien fann att de rörliga omslagen uppfattades som mer intressanta, och att viktigt för utformningen vad att de hölls enkla och tydliga, samt att de är representativa för den genre som boken kategoriseras inom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)