Kommunikation och lärande i en arbetsplatskontext – En fördjupad förståelse för relationen mellan intern kommunikation och lärande

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Människan är en social varelse som kommunicerar och interagerar med andra individer, oavsett kontext. Kommunikation i olika former är ständigt pågående och påverkar människan medvetet och omedvetet både i privata och offentliga miljöer med såväl bekanta som med främlingar. På arbetsplatsen är kommunikation oundvikligt för de anställda i det dagliga arbetet och därför är det av vikt att den interna kommunikationen är god för att en organisation gynnsamt ska fungera. Ytterligare en faktor som bidrar till en organisations effektivitet är lärande. Det är svårt att utbyta kunskaper och erfarenheter utan kommunikation vilket visar på att kommunikation och lärande är sammankopplade. På Malmö Stads kommunikationsavdelning har vi genomfört en kvalitativ forskningsstudie som har tagit sin utgångspunkt i ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt och det teoretiska och empiriska materialet har behandlats med en abduktiv ansats. För att besvara studiens syfte att beskriva och analysera de anställdas uppfattning om kommunikation och lärande samt vilka eventuella påverkansfaktorer som inverkar på denna relation utfördes sju semistrukturerade intervjuer. Utifrån intervjusvaren uppfattas den interna kommunikationen på avdelningen som relativt god och den har visat sig ha en betydande inverkan på utveckling och lärande hos de anställda. Gällande relationen mellan dessa fenomen upplevs den inte alltid lika god i alla situationer och kontexter på avdelningen, vilket delvis beror på att avdelningens kultur och struktur har påverkats av externa och opåverkbara faktorer, såsom exempelvis Malmö Stads omorganisation. Denna omorganisation har påverkat verksamhetens struktur och kultur delvis genom att kommunikationsavdelningen upplever ett avstånd mellan enheterna vilket resulterar i en otillfredsställande kommunikation och denna kommunikation har vidare effekt på i vilken utsträckning det formella och informella lärandet yttras och tas tillvara på. Malmö Stads kommunikationsavdelning har som målsättning att bli Sveriges modernaste kommunikationsavdelning vilket innebär att avdelningen ska vara strategisk, taktisk, operativ samt ta tillvara på avdelningens kunskap och kompetens. Vi tror att en fördjupad kunskap om de anställdas uppfattningar kring kommunikation och lärande kan gynna avdelningen på vägen i deras arbete till att nå sin målsättning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)