Ordföljdsproblematik hos andraspråksinlärare : Inlärarnas transferering av modersmålets ordföljd till svenskan

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att granska på vilket sätt ordföljdsregler i modersmålet påverkar inlärningen av ordföljden i svenskan, med tanken på att svenska representerar inlärarnas andra språk. Ytterligare ett syfte med vår studie är att undersöka om olika fel skiljer sig mellan inlärare med olika modersmål med utgångspunkt i ordföljdsproblematiken. För att genomföra undersökningen valdes ett antal elever som har olika modersmål, vissa med en bunden ordföljd byggd på den grammatiska grundsatsen och andra med en fri ordföljd, som grundas på tema-rema-principen. Studien har genomförts bland andraspråksinlärare som läser på SFI och har kinesiska, rumänska, tyska, arabiska eller hindi som modersmål. Data till studien har erhållits genom att samla in olika texter skrivna på svenska av de eleverna som har de nämnda modersmålen. Resultatet visar att det förekommer olika typer av fel i de elevtexter som har valts och att ordföljdsproblematiken är ganska stor bland eleverna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)