Det digitala bildämnet : The digital visual art education

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Sammanfattning Undersökningar och utvärderingar har visat att digital bildframställning inte utgör så stor del av den totala bildproduktionen som på många skolor främst sker med mer traditionella metoder. Syftet med mitt examensarbete är att bidra med kunskap om användningen av digitala verktyg i bildämnet, främst i form av bildproduktion.  Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer och av en enkätundersökning för att få en inblick i bildlärares attityder och de problem som de upplever när de arbetar med digitala verktyg i bildämnet. Resultaten tyder på att det finns olika orsaker till att lärare väljer att inte arbeta med digitala bildframställningsmetoder och att de upplevda problemen till viss del varierar.  Fler lärare, som upplever att ledningen på skolan tar ansvar och visar engagemang för att eleverna ska arbeta digitalt och att verktyg för ändamålet finns, tycks ha en tendens att arbeta oftare med digital bildframställning. Samtidigt verkar det finnas en viss motvilja att överge de mer taktila delarna av bildämnet som kom till uttryck i intervjuerna. Det verkar inte endast vara materialtillgång eller digitala kunskaper som avgör lärarens vilja att arbeta digitalt även om det tycktes spela en viss roll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)