Hållbara affärsmodeller : Hur affärsmodeller som tillämpningsverktyg kan informera organisationer om egennyttan i hållbarhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Problematisering: Frustration hos ledare växer till följd av ökade krav på hållbarhet och en upplevd oförmåga att leverera värdeskapande som är i enlighet med förväntningar på ekonomisk prestation och ökade krav på hållbarhet. Innovation av affärsmodeller har identifierats som väsentligt för att möjliggöra hållbarhet som en plattform för framgång. Affärsmodeller som ledningsverktyg har kritiserats kring det faktum att dessa teorier och ramverk till stor del utesluter aspekter av ekologiskt och socialt ansvarstagande och således ifrågasätts tillämpandet av affärsmodeller för att bemöta utmaningar relaterade till hållbarhet. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur mer utvecklade ramverk affärsmodeller, som inkluderar aspekter av hållbarhet, kan underlätta för ledare och organisationer att möjliggöra hållbarhet som en plattform för framgång. Metod: Genom en systematisk litteraturgenomgång identifierades fyra operationaliserade ramverk, i form av en affärsmodell-kanvas, som inkluderade aspekter av social och ekologisk hållbarhet. Ett ramverket kallat Ekokritisk Affärsmodell-kanvas bedömdes och valdes ut för tillämpning i fallstudie. Genom en fallstudie på ett produkt- respektive tjänsteföretag kunde ramverkets praktiska egenskaper. Resultat: Undersökningen påvisar att en ekokritisk affärsmodell-kanvas visar tecken på fördelaktig användning då den utgör ett underlag för att diskutera och förmedla organisationers unika möjligheter att erhålla egennytta genom hållbara aktiviteter. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)