Religion, ungdomar och identitet

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Anders Persson; [2008]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Uppsatsens syfte har varit att undersöka religionens betydelse för religiösa ungdomars identitet. Föratt besvara syftet har jag frågeställningarna: Hur ser religiösa ungdomars identitet ut och finns detfaktorer som är viktigare än andra för identitetsskapandet? Hur påverkas religiösa ungdomars identitetav religion?För att besvara problemformuleringen har jag dels använt Castells, Giddens och Ziehesteorier. Jag har gjort en kvalitativ intervjustudie med ungdomar, som ser sig själva somreligiösa och som aktivt utövar en religion. Uppsatsens teorier stämmer väl överens medintervjuresultatet. Ungdomars religiösa identitet är till stor del ärvd. Det nutida nätverkssamhället ärockså en viktig faktor för det religiösa identitetsskapandet. Den religiösa identiteten är primär, dock ärden mindre närvarande i skolan. Ett undantag utgörs av den ungdom som tillhör Svenska kyrkan.Svenska kyrkan är den religion som är norm i skolan. Alla ungdomar känner dock ett motstånd motsin religiösa identitet. Motståndsidentiteten är en viktig faktor för religiösa ungdomarsidentitetsskapande. Religionen ger religiösa ungdomar en känsla av trygghet, tillhörighet ochsjälvkänsla vilket påverkar identiteten. Ungdomarna analyserar och jämför sig själva medomgivningen utifrån sin religion. Till skillnad från Ziehe har jag funnit att religiösa ungdomar ser sinaföräldrar som auktoriteter och tar över normer och värderingar från dem. Jag har funnit att religiösa ungdomar känner sig särbehandlade på grund av sinreligion och sin religiösa identitet i skolan. Vidare ser jag allvarligt på att ungdomarna upplever attderas religioner speglas endimensionellt i undervisningen. För att undvika utvecklingen måste lärarengranska sin undervisning och undervisningsmaterialet. Som lärare tycker jag det är viktigt att veta attungdomarna uppfattar kristendomen som den religion som får mest utrymme i skolan. Ungdomarnaönskar också mer utrymme för andra religioner, diskussion, samt undervisning i existentiella ochetiska frågor. Det är av yttersta vikt eftersom läroplanen belyser vikten av diskussion samtundervisning i existentiella och etiska frågor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)