Lärares användning av formativ bedömning i sin matematikundervisning på lågstadiet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

Sammanfattning: Sammanfattning: Aktuell uppsats syftar till att ta reda på hur lärare använder sig av formativ bedömning i sin matematikundervisning på lågstadiet. För att ta reda på detta användes en kvalitativt metod där sex utbildade lågstadielärare intervjuades enskilt med en semistrukturerad intervjumetod. Resultatet visar att lärarna har generell kunskap kring vad formativ bedömning innebär men inte djup sådan och därför använder de formativ bedömning på ett varierande vis med goda intentioner men inte alltid med kvalité. En slutsats som är möjlig att göra är att lärare behöver mer konkret och praktisk kunskap kring formativ bedömning för att i sin tur kunna använda det på ett effektivt vis i sina respektive klassrum. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)