Sjuksköterskors upplevelser av att vårda akut sjuka barn

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Varje år är barn i åldern 0–18 år i behov av akutsjukvård. Både i den prehospitala vården och på akutmottagningar är barn en sällsynt patientkategori, vilket medför att omhändertagandet av barn ofta upplevs mer utmanande och komplext. Syfte: Beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda akut sjuka barn på akutmottagningar och prehospitalt arbete. Metod: En strukturerad litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på tolv artiklar har genomförts. Analys har gjorts utifrån en induktiv kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet gav två huvudkategorier och åtta subkategorier. Huvudkategorin Emotionella utmaningar visar hur flera olika känslomässiga aspekter påverkar sjuksköterskor i samband med vård av sjuka barn och presenteras i subkategorierna; tanken på ett sjukt barn, sjuka barns fysiologi och psykologi, mental förberedelse och vård av mer än barnet - föräldrar & närstående. Den andra huvudkategorin Ovanan med barn som patient beskriver hur sjuksköterskor upplevde en utmaning i barn som patientkategori då dem är så få och att det fanns en bristande pediatrisk kunskap och utbildning. Ovanan med barn som patient presenteras i subkategorierna; bristande kontinuitet & erfarenhet, kommunikation med barn, samarbete mellan vårdpersonal och behov av utbildning. Slutsats: Sjuksköterskor upplever flera försvårande faktorer vid omhändertagandet av akut sjuka barn och gemensamt är att mer utbildning önskas för att förvärva både mer teoretisk och klinisk kunskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)