Paleoekologisk och kemisk-fysikalisk undersökning av ett avvikande sedimentlager i Barsebäcks mosse, sydvästra Skåne, bildat för ca 13 000 år sedan

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Geologiska institutionen

Sammanfattning: För ca 13 000 år sedan bildades ett skarpt avgränsat mörkare sedimentlager i Barsebäcks mosse, då en sjö, idag ett kärr, i sydvästra Skåne. Detta ”mystiska lager” skiljer sig markant från omgivande lager. Vid tidigare studier samt vid fältkurser med studenter från Lunds universitet har detta mystiska lager dykt upp på några meters djup i borrkärnor. För att lösa mysteriet med hur ”det mystiska lagret” har bildats har borrningar med ryssborr utförts på fem platser längs en linje från västra stranden ca 150 m mot bassängens mitt. Därefter har paleoekologiska och kemisk-fysikaliska analyser av lagrets sammansättning från tre borrkärnor gjorts. Analyserna visar på att det finns organiskt material i det mystiska lagret, men att det till största delen innehåller minerogent material. Lagret har en mycket låg halt av karbonater, vilket står i skarp kontrast till omgivande sediment som består av kalkgyttja. Pollen- och makrofossilanalyserna visade på en större andel halvgräs, gräs samt blad från mossor i proven från det mystiska lagret i jämförelse med omgivande lager. Dessutom finns större mineralkorn i lagret. Inga skalrester från snäckor eller musslor hittades i det mystiska lagret. Sammantaget pekar detta på en erosionsyta i lagrets undre gräns bildad då sediment från grundare delar under relativ kort tid transporterats och deponerats på djupare vatten. Tappningen av den Baltiska issjön och torrläggningen av Öresund för ca 13 000 år sedan kan ha resulterat i en regional grundvattensänkning som i sin tur kan ha sänkt vattenståndet i den dåvarande sjön och därigenom omlagrat sedimenten. En 14C- datering har visat på en ålder av 12 760–13 075 kalibrerade 14C-år före nutid för lagret. Detta överensstämmer tidsmässigt med slutet av Allerød-perioden och den första tappningen av Baltiska issjön.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)