IoT för samhällsnyttiga tjänster : Designprinciper i praktiken

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

Författare: Johan Davidsson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Många samhällsnyttiga tjänster är idag manuella och med låg digitaliseringsgrad. Samhällsnyttiga tjänster finns i olika delar av samhället till exempel inom skola, äldreomsorg, vägnätet, vatten och avlopp och avfallshantering. Vissa av dessa tjänster är geografiskt spridda och behöver regelbundet övervakas eller hanteras på plats som till exempel vägnätet, vatten-och avlopp och avfallshantering. Detta sker förnärvarande till stor del manuellt och skulle kunna effektiviseras med hjälp av automatisering och digitalisering. Syftet med detta examensarbetet är att skapa förståelse för hur värdet av samhällsnyttiga tjänster skulle kunna höjas med hjälp av digitalisering och automatisering med IoT. Som en del i att samla in data för detta kommer en IT artefakt för hantering av hushållens sopkärl att tas fram. I examensarbetet har ett antal designprinciper framkommit som viktiga att ta hänsyn till vid design och utveckling av samhälssnyttiga tjänster. Dessa är energikonsumtion, informationssäkerhet, användaren och andra aktörer som medskapare av värde, robusthet, Öppen Data och API:er och IoT-lösningens arkitektur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)