Barnmorskors dokumenterade vård vid förlossning : Empirisk studie

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

Sammanfattning:

Förlossningsvårdens processer har vanligen utvärderats med jämförelsetal samt statistik över bakgrundsfaktorer och interventioner. Utvärderingarna har använts som argument för att likna vården vid normal förlossning med den som krävs vid komplicerade förhållanden. WHO (1996) rekommenderade och kategoriserade vård vid normal förlossning. Ett instrument fanns utvecklat som använts i ett kvalitetsutvecklingsarbete för att kartlägga förlossningsvård i förhållande till WHO: s rekommendationer. Studiens syfte var att kartlägga barnmorskors dokumenterade vård enligt WHO: s rekommendationer om vård vid normal förlossning tre år efter föregående kartläggning. Studien var prospektiv och genomfördes på en medelstor svensk förlossningsavdelning. Det ovan beskrivna instrumentet användes för att granska barnmorskors dokumentation av medicinska och omvårdnadsmässiga ställningstaganden i 200 förlossningsjournaler. Resultatet består av data som beskrivs med deskriptiv statistik.

Resultatet visade att barnmorskorna använde vårdinsatser inom samtliga av WHO: s kategorier och att WHO: s rekommendationer följdes delvis. Barnmorskorna gjorde riskbedömning av kvinnorna vid ankomsten till förlossningen men anpassade sedan bara delvis vården utifrån denna riskbedömning. Medicinska interventioner exempelvis CTG, farmakologisk smärtlindring och oxytocinstimulering var ofta dokumenterade trots att de flesta kvinnorna bedömts som lågrisk vid ankomst. Basal övervakning av kvinnans fysiska välbefinnande exempelvis puls, blodtryck och temp dokumenterades sporadiskt och omvårdnadsmässiga variabler som exempelvis stöd var bara dokumenterat i enstaka journaler. Jämfört med de tidigare mätningarna och i förhållande till WHO: s rekommendationer har ett antal variabler fortsatt att utvecklas i positiv riktning och några har återgått efter att ha förändrats under kvalitetsutvecklingsarbetet. Några variabler har försämrats efter att kvalitetsutvecklingsarbetet avslutades.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)