Musikens plats i förskolan : Hur verksamma förskollärare beskriver ramarna för att arbeta med musik i förskolans kontext

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: Musiken har fått en allt mindre plats i förskolan. Syftet med denna studie är att kartlägga förskollärares erfarenheter av musik i förskolans samt undersöka hur verksamma förskollärare beskriver ramarna för att arbeta med musik i förskolans kontext. De forskningsfrågor som studien utgår ifrån är: hur och när används musik i förskolans kontext? vilka hinder och möjligheter beskriver förskollärare gällande arbetet med musik på förskolan? Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt är läroplansteorin med ett djupare fokus på ramfaktorteorin. Studiens metod består av enkäter som 20 verksamma förskollärare svarat på samt intervjuer med fyra av dessa, där intervjufrågorna är semistrukturerade. Studiens resultat baseras på enkätundersökningen och de semistrukturerade intervjuerna som alla genomfördes med förskollärare i Halmstad kommun. I studiens resultat framkommer det att förskollärare beskriver sina ramar och faktorer som påverkar arbetet med musik i förskolans kontext på ett sätt där flera olika ramfaktorer är av betydelse såsom tidsramar, organisatoriska ramar, personramar, ekonomiska resurser och fysiska ramar. I studiens diskussion lyfts det fram att de ramar och faktorer som ger möjligheter till samt hämmar musikarbetet på förskolan påverkar barnen i deras utveckling. Studiens slutsats är att musik i förskolans kontext vanligen används i samlingar genom sång och dans, att förskollärare till största del känner sig bekväma men att de har för lite kunskap inom området samt att förskollärare beskriver flera olika hinder och möjligheter med att arbeta med musik i förskolan. Förskollärare behöver inte vara musikaliska geni för att möjliggöra musikarbetet i förskolans kontext.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)