MAN HAR VÄLDIGT ALLVARLIGA DISKUSSIONER I TVÄTTSTUGAN En kvalitativ intervjustudie om boendestödjares arbete med psykiskt funktionshindrades utveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Det samhälleliga stödet till psykiskt funktionshindrade i Sverige har utvecklats under årtionden där så kallat “hopplösa fall” inom psykiatrin har kämpat för att skapa sig en plats i samhället. Denna studie syftar till att undersöka hur personalgruppen boendestödjare från den kommunala socialpsykiatrin erfar sitt arbete med att främja denna utvecklingsprocess för att psykiskt funktionshindrade ska kunna få en plats i samhället och leva som andra, eller hur man gör när detta inte går. Studien genomfördes med hjälp av semistrukturerade kvalitativa intervjuer av fem boendestödjare där empirin kodades, tematiserades och därefter analyserades med hjälp av teorierna återhämtning, känsla av sammanhang och humaniserad systemteori. Resultatet betonade boendestödjarnas relationsskapande, stödjande samtal med terapeutiska inslag, fokus på små steg framåt och respekten för den inre process psykiskt funktionshindrade genomgår.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)