Hästunderstödd terapis betydelse för mentaliseringsförmåga och psykologisk flexibilitet : Ridterapeuters upplevelser

Detta är en Master-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Sammanfattning: Hästunderstödd terapi (HUT) är, ur psykologiskt perspektiv, en relativt outforskad terapiform där hästen är en del av behandlingsteamet. Syftet med denna studie var att undersöka ridterapeuters upplevelser av HUTs betydelse för patientens mentaliseringsförmåga och psykologiska flexibilitet. Frågeställningarna var: Vilken betydelse upplever ridterapeuter att HUT har för patientens mentaliseringsförmåga? Vilken betydelse upplever ridterapeuter att HUT har för patientens psykologiska flexibilitet? Med kvalitativ semistrukturerad intervju undersöktes elva verksamma ridterapeuters upplevelser och analyserades med Interpretative Phenomenological Analysis. Resultatet visade att HUT hade betydelse för patientens mentaliseringsförmåga, specifikt genom anknytning, emotionell förståelse, kommunikation och förutsägbarhet. Resultatet visade också att HUT bidrog till patientens psykologiska flexibilitet. Öppenhet uppnåddes genom hästens acceptans och icke-dömande attityd, terapeuternas användande av metaforer samt övning i minskat undvikande. Centrering uppnåddes genom övning i medveten närvaro, kroppsskanning och jag-som-kontext. Patienten engagerades utifrån sina värden och ändamålsenliga handlande, vilket skapade beteendeförändring. Den mentaliseringsbaserade modellen och den psykologiska flexibilitetsmodellen kan ha en betydelsefull roll i framtida forskning och utveckling av riktlinjer för HUT.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)