Medelålders personers erfarenheter av att leva med typ 2 diabetes

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Författare: Ulla Tarabeih; Emma Söderlund; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: En kronisk sjukdom är bland de vanligaste hälsoproblemen som har ett successivt sjukdomsförlopp där man bara kan lindra effektivt men inte bota. Varje person har en personlig unik erfarenhet, trots samma diagnos, med en egen livsvärld som den lever i. Detta är utgångspunkten för sjuksköterskans bemötande, både vad det avser rent kliniskt men även pedagogiskt att förklara sjukdomen. Syfte: Syftet är att belysa medelålders personers erfarenheter av att leva med typ- 2 diabetes. Metod: En litteraturstudie har valts som metod för att kunna besvara syftet i studien. Genom att sammanställa relevant kunskap inom ett område kan kunskapen sedan lättare användas i praktiken. Kvalitativa artiklar analyseras i litteraturstudien för att skapa perspektiv och insikt i syftet. Resultat: I analysen av utvalda artiklar framkom tre kategorier som belyste upplevelser av att leva med typ- 2 diabetes. Kategorierna som framkom var Livsstilsutmaningar, Negativa känslor och Kontroll i sin sjukdom. Slutsats: Som slutsats kan författarna konstatera att det finns många olika upplevelser när det gäller att leva med typ- 2 diabetes. Det är viktigt att beakta att varje person är unik, att upplevelsen kring sjukdomen är olika och skiljer sig starkt. Även förmåga att hantera och behandla sin sjukdom skiljer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)