Fastighetsvärdering i lågkonjunkturer : Med utgångspunkt finanskrisen 2008

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: I det här kandidatexamensarbetet undersöks vilka incitament som kan leda till att kommersiella fastigheter i Stockholms innerstad kan ha varit övervärderade under finanskrisen 2008. Uppsatsen diskuterar även vilka parametrar som kan bidrar till en ökad osäkerhet i fastighetsvärderingar under lågkonjunkturen och hur fastighetsägare eventuellt påverkar värderingen i en riktning som genererar ett större fastighetsvärde. Under 2007 tog finanskrisen sin början i USA. Banker i USA hade under en tid lånat ut pengar till individer med dålig betalningsförmåga, så kallade subprimelån. Tanken var att en värdestegring på husen skulle ske vilket då skapar en säkerhet för banken. Krisen spred sig till resten av världen när banken Lehman Brothers gick i konkurs den 15:e september 2008 och bidrog till en brist på likviditet i stora delar av världen. När krisen var ett faktum insågs att de tillgångar bankerna hade var övervärderade, exempelvis de hus som hade finansierats med dessa subprimelån. Frågan som ställs i den här uppsatsen är ifall kommersiella fastigheter var övervärderade i Stockholms innerstad till följd av samma kris. Slutsatsen som dras i kandidatexamensarbetet är att det finns anledning att misstänka att kommersiella fastigheter i Stockholms innerstad var övervärderade under finanskrisen 2008. Banker övervärderade systematiskt sina tillgångar fram till, och en bit under, krisen. Dessutom bedöms olika incitament och påverkansstrategier ha nyttjats i större utsträckning under krisen, vilket kan bidra till en övervärdering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)