Att förstå HIV/AIDS-problematiken hos kvinnor utifrån ett institutionellt perspektiv med feministisk twist : en textanalys av ”Agenda for Accelerated Country Action for Women, Girls, Gender Equality and HIV – Operational plan for the UNAIDS action framewo

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: En uppsats som undersöker innehållet i ”Agenda for Accelerated Country Action for Women, Girls, Gender Equality and HIV – Operational plan for the UNAIDS action framework: addressing women, girls, gender equality and HIV” och tolkar det genom en institutionell teori med komplement av ett feministiskt perspektiv. Resultatet blir att bristen hos agendan kan förklaras genom institutionella begrepp så som organisatoriska miljöer, teknik, mål och struktur. Samtidigt finnes en intressant gemensam nämnare hos det feministiska begreppet gender mainstreaming och komplexiteten bland de institut-ionella begreppen. Agendans bristfällighet beror på att hierarkier är icke kompatibla med den rådande strukturen inom UNAIDS som producerat agendan vilket samtidigt gör att de anställda arbetar mot ett helt andra individuella mål än det gemensamma må-let för organisationen och att okunskapen växer inom organisationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)