Jorden är en apelsin : En studie i hur olika visuella narrativ påverkar ett barns förståelse av en metafor

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Sammanfattning: Denna studie är ett examensarbete i informationsdesign med inriktningen informativ illustration. Arbetet har genomförts i samarbete med läromedelsförlaget Natur & Kultur som arbetar med en re-design av PULS SO-boken Grundbok för årskurs 1–3. I kapitlet som behandlar kartor ska en förklarande metafor för sambandet mellan en jordglob och en platt världskarta läggas till. Detta utgör grunden för examensarbetet.  Läroböcker för barn i yngre åldrar är vanligtvis rikligt fyllda med illustrationer som hjälper till att förklara svåra fenomen. Syftet med arbetet är att utforska hur aktuell metafor kan gestaltas och förklaras genom olika visuella narrativ, samt undersöka hur detta tas emot och förstås av målgruppen.  Genom datainsamling i form av intervjuer och bildanalyser, samt sett till teorier om kognition, semiotik och visuella narrativ, utformades tre illustrationer som gestaltade samma metafor genom olika visuella narrativ. Genom ytterligare intervjuer med sakkunniga och med målgruppen sammanställdes lärdomar och en fjärde illustration skapades som en konkretisering av diskussionen.  Resultatet av undersökningen påvisar att de olika visuella narrativen som undersöktes gav upphov till olika slutsatser och diskussioner vid utprovning. Huruvida det finns något narrativ som är bättre än något annat är svårt att fastslå, men en sambandsanalys mellan intervjuresultat från utprovning mot målgrupp och utprovning mot sakkunniga konstaterar vissa fördelar med ett visuellt narrativ med en väl strukturerad och metodisk läsordning, mindre stycken med text, samt att textens alla nyckeldelar är konkretiserade visuellt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)