Amorteringskravets påverkan på fastighetsbolagens aktiekurser på en orolig bostadsmarknad.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Titel: Amorteringskravets påverkan på fastighetsbolagens aktiekurser på en orolig bostadsmarknad. Seminariedatum: 2019-01-17 Kurs: NEKH01, Nationalekonomi: Examensarbete - kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Fredrik Wisborn och Ahmed Ben Moussa Handledare: Claes Bäckman Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka ifall de kommersiella fastighetsbolagen har haft bättre avkastning än bostadsfastighetsbolagen på stockholmsbörsen efter amorteringskravets införande. Teori: Teorier inom prissättning av aktier, Capital asset pricing model, behavioural finance samt rationella förväntningar användsi studien för att kunna analysera studiens slutliga resultat. Metod: I undersökningen delas bolagen in i kommersiella- och bostadsfastighetsbolag utifrån deras fastighetsbestånd. Sedermera hämtas historiska aktiekurser för att kunna beräkna bolagens avkastningar, abnormala avkastningar samt för att kunna utföra regressionsanalyser. Resultat: Aktiekursutvecklingen, den abnormala avkastningen samt de genomförda regressionerna visar samtliga att de kommersiella fastighetsbolagen har haft en bättre avkastning än bostadsfastighetsbolagen efter amorteringskravets införande. Slutsats: Studiens resultat påvisar att amorteringskravet kan ses som förklarande faktor till att bolagskategoriernas avkastningar har rört sig i motsatt riktning efter den införda boendereformen i juni 2016.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)