Effektivisering av ett materialflöde inför en kapacitetshöjning : En fallstudie genomförd på Scania Ferruform

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Teknologiska framsteg ökar trycket på organisationer att ständigt förbättra sig för att möta kundens förväntningar. Ur ett helhetsperspektiv är logistiken en central del för en organisations konkurrenskraftighet på marknaden genom skapandet av effektivare flöden. För att uppnå effektivare flöden anses ofta digitalisering och automatisering som viktiga stöttepelare. Dessutom kan Lean Production bidra till effektivare flöden framförallt genom dess fokus på eliminering av icke-värdeskapande aktiviteter i verksamheten. Scania Ferruform i Luleå ska framöver öka sin produktionstakt och en effektivisering av deras slutflöde för bakaxeltillverkningen är därför nödvändig för att kunna säkerställa fullständiga leveranser till kund. Dagens flöde är ineffektivt och innehåller flertalet slöserier som inte bidrar med något värde till kunden. Det finns därför ett behov av automatisering av slutflödet för att uppnå ett jämnare och effektivare flöde. Dessutom behöver lagerstorlekarna utredas för att säkerställa fullständiga leveranser till kund inför den kommande kapacitetshöjningen. Syftet med studien är därför att undersöka hur en tillverkande organisation kan effektivisera sitt materialflöde inför en kommande kapacitetshöjning. Syftet besvaras genom följande undersökningsmål (UM): UM: “Målet med denna studie är att presentera en framtida produktionslayout för slutflödet med tillhörande arbetsmetod för hantering av bakaxlar.” För att uppnå syftet med studien utfördes intervjuer och observationer för att skapa sig en förståelse av nuläget. Utifrån analysen av det nuvarande flödet kunde 18 slöserier identifieras. Vidare utfördes simuleringar och beräkningar för att fastställa lagerstorlekar samt antalet Q-gates och läckagetestanordningar. Detta medförde att en framtida produktionslayout kunde konstrueras i CAD-programmet AutoCAD. För att därefter kunna presentera ett framtida effektivare flöde. Resultatet av studien är en framtida produktionslayout som skapar ett effektivare flöde bland annat genom de 15 slöserier som kunnat elimineras. Utmärkande för layouten är det robotlager som konstruerats för lagring av de bakaxlar som ännu inte sekvenspackats, samt att läckagetestningen placerats efter torkningsprocessen. Dessutom har majoriteten av trucktransporterna kunnat elimineras genom införandet av transportband. Sammanfattningsvis har ett framtida effektivare flöde konstruerats som klarar av att hantera den framtida produktionsvolymen. Rekommendationen för Scania Ferruform i Luleå är därför att implementera layoutkonceptet då det skapar ett effektivare flöde som säkerställer leveranser till kund. Dessutom innebär konceptet kostnadsbesparingar genom att arbetsstyrkan kommer kunna reduceras med en truckförare och två operatörer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)