Reception av europeisk straffrätt i Japan - En rättshistorisk och komparativ studie av den japanska och europeiska straffrättsutvecklingen från 1700-talet till tidigt 1900-tal

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Japans rättssystem före 1880 baserades på ett rättssystem av kinesiskt ursprung. Efter att Tokugawa-shogunatet föll 1867, genomförde den japanska regeringen en modernisering av rättssystemet genom reception av europeisk rätt. Inom straffrätten utfärdades 1880 och 1907 års Penal Code efter europeisk modell. Syftet med uppsatsen är att jämföra straffrättsutvecklingen i Europa och Japan från 1700-talet fram till tidigt 1900-tal, och att undersöka receptionen av europeisk straffrätt i Japan. I uppsatsen undersöks även hur den europeiska straffrätten och straffrättsteorierna förändrade den japanska straffrätten och vilka faktorer som påverkade resultatet. Komparativ rättshistorisk metod används. Materialet som använts är juridisk doktrin och annan relevant litteratur och författningar på japanska, engelska och svenska. Under 1700-talet i Europa utvecklades viktiga rättsfilosofier och rättsprinciper under upplysningen, vilket ledde till lagreformer. Vid sekelskiftet 1800 försökte straffrättsteoretiker förverkliga upplysningens ideal och straffrättsvetenskap i modern mening dök upp. I Frankrike uppstod den så kallade eklektiska skolan på 1800-talet. I Tyskland uppstod en skolstrid mellan den så kallade klassiska skolan och moderna skolan vid sekelskiftet 1900. Receptionen av europeisk straffrätt i Japan leddes av en stark stat och skedde i två steg: införandet av 1880 års Penal Code och 1907 års Penal Code. Receptionen innebar en modernisering av rättssystemet genom upptagande av rättsprinciper, synsätt och regler från den europeiska straffrätten. Motiven för reformer och vilka som ledde straffrättsutvecklingar kan nämnas som skillnader mellan Europa och Japan. Genom 1880 års Penal Code medförde den europeiska rätten viktiga rättsprinciper från upplysningstiden. 1880 års Code reflekterade den franska eklektiska skolans idéer och var blandning av den europeiska rätten och gamla japanska traditioner. 1907 års Penal Code reflekterade den tyska moderna skolans idéer och betonade specialprevention, samtidigt som lagen innebar ett ökat spelrum för domare och ökad statlig kontroll. Japan genomförde stora straffsystemförändringar på knappt 40 år. Resultatet av lagreformerna gynnade främst staten och inte medborgarna, till skillnad från den europeiska straffrätten som baserades på medborgarnas fri- och rättigheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)