När närstående drabbas av demenssjukdom drabbas även anhöriga : En litteraturöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Demenssjukdom är en vanlig sjukdom som ökar i världen. Minnesförlust och personlighetsförändringar är två karaktäristiska symptom vid demenssjukdom. Tidigare forskning visar att i samband med att personer insjuknade i demenssjukdom påverkades anhörigas livssituation. Sjuksköterskans stöd till de anhöriga hade betydelse för att minska känslan av ensamhet och osäkerhet. Syftet: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa anhörigas upplevelser av att vara anhörig till en person med demenssjukdom som vårdas i hemmet. Metod: Vald design var litteraturöversikt med kvalitativ metod och induktiv ansats som har utgått från 15 vetenskapligt granskade artiklar. En manifest innehållsanalys har genomförts för att skapa resultatet. Resultat: Resultatet visade hur de anhörigas livssituation påverkades när deras närstående drabbades av demenssjukdom. Anhöriga beskrev upplevelser som försämrad livskvalitet, förändrad relation till de närstående med demenssjukdom samt anhörigas upplevelser av stöd; både från andra familjemedlemmar och den formella vården. Diskussion: Brist på stöd var en genomgående faktor som påverkade de anhörigas mående och livskvalitet. Sjuksköterskans roll och strategier var således av stor betydelse för de anhöriga och närstående. Slutsats: Många olika aspekter påverkade anhörigas upplevelser. Detta belyser behov av ytterligare forskning för att skapa förståelse om varför vissa anhöriga upplevde stöd medan andra upplevde en brist på stöd. Detta anses som betydelsefullt för att uppdatera och skapa nya riktlinjer angående hur stöd ska utformas.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)