Alternativa metoder för berguttag i urban miljö

Detta är en Master-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Författare: Axel Lönnelid; [2021]

Nyckelord: vajersågning; hydraulisk spräckning;

Sammanfattning: Sveriges storstäder växer och infrastrukturen byggs ut. Infrastrukturen anläggs till stor del under mark speciellt i Sveriges två största städer, Stockholm och Göteborg. Anläggning under markytan måste beakta husbyggnader och närliggande bergrum. Nya tunnlar kan på många ställen få en liten bergtäckning mellan befintliga tunnlar och markytan, vilket kan ställa till med problem vid konventionell sprängning.  Urbaniseringen kräver även nya bostäder och kontor, där de nya byggnaderna och anläggningarna konstrueras ibland nära befintliga. Sprängning måste i dessa fall utföras kontrollerat inom acceptabla nivåer för att inte skada de befintliga konstruktionerna.   Detta sätter stora krav på själva sprängningsarbetet. I extremt känsliga miljöer är de alternativa metoderna till sprängning det enda valen ifall konstruktionen ska uppföras. I detta examensarbete har de två vanligaste alternativa metoderna vajersågning och hydraulisk spräckning detaljstuderats för att utvärdera metoderna i urban miljö.  En kvalitativ studie har genomförts som består av litteratur- och intervjustudie. Litteraturstudien behandlar omgivningspåverkan från sprängning och beskriver även hur de alternativa metoderna fungerar. Intervjustudien har genomförts semi-strukturerad med entreprenörer inom vajersågning och hydraulisk spräckning och visar att metoderna fungerar bra och är här för att stanna. Vajersågning är lämplig vid tunneldrivning och känsliga bergkonturer i ovanjordsprojekt. Hydraulisk spräckning utförs med fördel i kombination med vajersågning vid tunneldrivning och fungerar bäst för stora ytor med lågt djup i ovanjordsprojekt. Entreprenörerna uppfattar generellt att projektörerna saknar kompetens inom vajersågning och hydraulisk spräckning, vilket påvisar betydelsen för detta examensarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)