Loops – en digital lärplattform med möjlighet till kreativ interaktiv pedagogik i undervisningen

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: I och med den allt snabbare digitaliseringstakten i Sveriges skolor behövs en tydligare uppföljning av hur förändringarna påverkar flera faktorer. Generellt behöver det bli tydligare hur lärarna använder de digitala resurser som ställs till förfogande och hur de upplever de förändringar som digitaliseringen innebär. Syftet med fallstudien är att undersöka hur lärare använder ett specifikt digitalt läromedel i sin undervisning. Datainsamling har skett genom en blandad metod med trianguleringsdesign för att möjliggöra djupare undersökning av detaljer och händelser som annars inte hade visats.Studien innehåller en dokumentanalys av Loops som grundligt har granskats i egenskap av att fungera som en digital lärplattform. Dokumentanalysens fokus är riktat till innehåll, form, interaktivitet och funktion och analyseras efter ramverket Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK). För att få djupare förståelse stärks studien med kvalitativa semistrukturerade intervjuer med läromedelsutvecklare och analyseras utifrån analytiska ramverket TPACK. För att bilda uppfattning om lärares upplevelser av ovan genomförs kvalitativa semistrukturerade intervjuer med verksamma aktiva nyttjare, därefter analyseras lärares upplevelser utifrån analytiska ramverket Technology Acceptance Model (TAM).Målet med studien är att kunna identifiera faktorer som påverkar användandet av Loops som digitalt läromedel och om det sker i enlighet med utvecklarens pedagogiska föreställning. Vidare var målsättning att få en djupare förståelse för den svårdefinierade kompetens som lärare måste besitta för att vid olika undervisningstillfällen kunna välja och värdera olika läromedels stödjande funktion. Resultatet av dokumentanalysen visar att Loops fungerar som basal digital lärplattform samtidigt som den är flexibel och låter lärare använda sina egna metoder i undervisningen. Lärarintervjuerna visar att plattformens användbarhet bedöms vara stor och samtidigt lättanvänd och enkel att hantera (TAM). Vidare framgår att viss digital kompetens från användarens sida krävs för att skapa aktiv interaktion för att uppnå optimala resultat. Det framkommer även att systemet brister i dokumentationsfunktioner när det gäller att få en samlad bild av elevers prestationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)