Rape-revenge film: "empowering" eller förnedrande sexualisering av kvinnor? : en jämförande analys av Paul Verhoevens Elle gentemot tradition

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

Sammanfattning: Denna uppsats handlar om rape-revenge film. Närmare bestämt undersöker den hur de kvinnliga karaktärerna representeras i de utvalda filmerna och om, och i så fall hur, de kan ses som ”empowering” eller om det endast handlar om en sexualiserande porträttering av våld mot kvinnor. Uppsatsen använder sig utav en film- och textbaserad analys och den grundläggande teorin för uppsatsen är den feministiska filmteorin, samt teorier om kvinnor i rape-revenge. De tre filmerna som står i fokus är I Spit on Your Grave (Meir Zarchi, 1978), Ms. 45 (Abel Ferrara, 1981) och Elle (Paul Verhoeven, 2016). Slutresultatet visar att de tre filmerna inte porträtterar deras våldtäktsscener på ett sexualiserat eller erotiskt sätt utan snarare framhäver brutaliteten i våldet för åskådarna i form av bland annat karaktärsidentifiering med offret istället för våldtäktsmannen. Däremot, skiljer sig filmerna i hur deras respektive kvinnliga karaktärer väljer att hämnas och huruvida deras agerande kan ses som empowering eller inte. Av de tre filmerna är Elle den som tydligast uppvisar olika versioner av empowering och hur det som stärker en person är väldigt individuellt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)