Humanitarian Intervention in History - An Analysis of the Historical Evolution of the Doctrine

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Våldsförbudet i artikel 2.4 i FN- stadgan är en av de viktigaste reglerna inom internationell rätt, det finns bara två undantag till regeln. Det pågår dock en diskussion gällande ifall humanitär intervention ska anses som ytterligare ett legalt undantag till våldsförbudet. Konsensus inom den internationella rätten verkar dock vara att humanitär intervention är olagligt. Syftet med denna kandidatuppsats är att beskriva hur humanitär intervention har utvecklats som koncept genom historien. Vidare så är målet med uppsatsen att upplysa om ifall humanitär intervention var lagligt innan FN- stadgan antogs samt att analysera varför humanitär intervention inte inkluderades som undantag till våldsförbudet i FN- stadgan. De tankar som senare utvecklades till vad som idag kallas för humanitär intervention har troligtvis sitt ursprung i traditionen om ”rättvisa krig”. Traditionen utvecklades som ett system som användes av vetenskapsmän och filosofer för att utvärdera ifall ett krig kunde anses rättvist. Olika samhälleliga aspekter har påverkat traditionen under olika tidsperioder i historien. Bland annat har religion, ideologier som rättspositivism och naturrätt samt principerna om interventionsförbudet och statssuveränitet influerat traditionen. Termen ”humanitär intervention” användes för första gången under artonhundratalet efter att ett flertal krig motiverats på humanitära grunder. Likaväl pågick olika krig i början på nittonhundratalet som förklarades vara humanitära interventioner. De krig som utspelades under arton- och nittonhundratalet och som motiverades på humanitära grunder är mycket troligt en indikation på att humanitär intervention var lagligt innan FN- stadgan antogs. Efter första världskriget gjordes försök, genom skapandet av Nationernas Förbund att förhindra ett liknande krig från att hända någonsin igen. Tyvärr lyckades inte dessa försök och andra världskriget som tog slut år 1945 hade ännu mer förödande konsekvenser än sin föregångare. För att förhindra att någonting liknande skulle hända någonsin igen så antogs FN- stadgan och genom stadgan även våldsförbudet. Ett förslag gällande att inkludera humanitär intervention som ett undantag till våldsförbudet gjordes under förhandlingarna, men förslaget avslogs då det ansågs vara för vagt och osäkert.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)