Hur ska en bra förälder vara? : en studie på hur en grupp 6:e-klassare ser på ett gott föräldraskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Sammanfattning: Inom socialt arbete med barn och familj är föräldraskap och hur barn och föräldrar ser på just detta en viktig faktor. Därför är det väsentligt att medvetenheten om vad som innefattas i ett bra, fungerande föräldraskap fördjupas. Barns uppfattning om sin egen tillvaro efterfrågas sällan. Vid en översikt av den forskning som bedrivits om barn och deras livssituation kunde vi konstatera att empirin i dessa avhandlingar i väldigt liten utsträckning kom från barnen själva. Uppsatsens syfte var att fördjupa kunskaperna om vad bra föräldraskap är sett ur barns perspektiv. Våra frågeställningar var: Hur ser barns bild av ett gott föräldraskap ut? Finns det några skillnader mellan hur en bra mamma och en bra pappa ska vara? För att besvara dessa frågeställningar lät vi en grupp 6: e-klassare skriva uppsatser utifrån de underliggande frågeställningar som bland annat handlar om bra egenskaper hos en förälder, vad som är viktigt att kunna prata med en förälder om och vikten av gränssättning. Studien utgår dels från Bowlbys anknytningsteori, där bindning och en trygg bas är centrala begrepp. Vi anlade ett systemperspektiv i vår kvalitativa analys och tittade på föräldraskap både utifrån familjen som ett socialt system och familjen sett i ett samhällssystem. Analysen indelades i olika teman som både bygger på de frågeställningar barnen hade vid uppsatsskrivandet och de mönster vi kunde se i deras uppsatser. Resultatet av empirin visade att ett gott föräldraskap handlar om att ge sina barn omsorg, skydd och trygghet. Vi kunde även se en viss skillnad i hur den undersökta gruppen barn beskriver en bra mamma respektive en bra pappa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)