Förutsättningar för permission från kriminalvårdsanstalt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Det strängaste straff en person kan dömas till för brott i vårt land är en vistelse i fängelse. I Sverige har vi en relativt humanitär kriminalvård med permissioner som ett mycket viktigt inslag i fängelsevistelsen för att göra den mindre artificiell och för att underlätta återanpassningen till samhället. Men, som en allmän reflektion under arbetets gång får jag nämna att det tycks krävas oerhört mycket mer än en anpassning till samhället för att få tidigare dömda personer att leva som skötsamma medborgare. Frivården, socialtjänsten och andra funktioner i samhället har här ett omfattande arbete att utföra. I den studie av fångars levnadsförhållanden som genomförts på Kriminologiska Institutionen vid Stockholms universitet och som presenterades under år 1999 framgick med all önskvärd tydlighet att de fängelsedömda är en grupp med många och sammansatta problem. I studien konstaterades att endast 17 % av alla intagna före frihetsberövandet hade sysselsättning, bostad, var utan ekonomiska problem och fria från missbruk. Nilsson och Tham Fångars levnadsförhållanden s. 56 Beskrivningen av permission och deras positiva inverkan på en fängelsedömd person skall ses mot denna bakgrund. Läsaren bör alltså hålla i minnet under läsandets gång att permissionen endast utgör en del av det påverkansarbete som kriminalvården bedriver.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)