Gubbröra och fjällresor En kvalitativ fallstudie om förekomsten av orsaksfaktorer till korruption i förundersökningsprotokoll tillhörande mål i Göteborgs korruptionshärva 2010

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Korruption utgör ett av samtidens stora problem vilket bland annat underminerar förutsättningar för ekonomisk tillväxt och politisk legitimitet. I den banbrytande studien av Dollar et al., (2001) och efterföljande av Swamy et al., (2001) kommer man fram till att kvinnors närvaro minskar länders korruptionsnivåer. I denna studie undersöks därför kopplingen mellan kön och korruption genom analys av förundersökningsprotokoll i korruptionsmål i Göteborgs korruptionshärva 2010. Studien genomförs som en kvalitativ teoriprövande textanalys. Analysen finner stöd för fyra olika mekanismer som möjliggjort korruption; homogena nätverk, kön, bolagisering samt enskilda individers initiativ, men de framgår med varierande tydlighet och frekvens. Studiens tydligaste resultat visar att alla misstänkta i korruptionsmålen var män. Studien visar även att homogena nätverk kan orsaka korruption trots avsaknad av nära relationer om omgivande förutsättningar stödjer ett sådant beteende.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)