Produktvalsprincipen efter REACH

Detta är en Magister-uppsats från Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Kemikaliehanteringen hänger samman med flera av vår tids största miljöhot.
EU har i flera år arbetat för att få till stånd en sammanhållen och
gemensam lagstiftning på kemikalieområdet och detta arbete är nu i
slutfasen. En omröstning angående det nuvarande förslaget kommer att hållas
i Europaparlamentet den 13 december. REACH, som står för Registration
Evaluation and Authorization of Chemicals, kommer på många sätt att
innebära en skärpning av kemikalieregleringen inom unionen. Det finns dock
stridsfrågor, den kanske allra största gäller substitutionsregelns
utformning i förslaget. Mycket pekar på att den slutliga utformningen av
regeln kommer att skilja sig avsevärt från den produktvalsprincip som
återfinns i miljöbalken. Syftet med denna uppsats var därmed att utreda
huruvida och i vilken mån miljöbalkens produktvalsprincip kommer att vara
tillämplig efter genomförandet av REACH. Däremot behandlades inte övriga
aspekter och konsekvenser av REACH:s genomförande. Utredningen genomfördes
med hjälp av traditionell juridisk metod, det vill säga rättskällestudier.
Eftersom studien delvis behandlade lagstiftning som ännu ej trätt ikraft
var materialet på området mycket begränsat och jag var därför tvungen att
använda mig av material från politiska organ, intresseorganisationer och
media. Analoga tolkningar har utgjort en betydande del av rättsutredningen
då praxis och doktrin ofta inte behandlade REACH utan liknande konflikter
och frågeställningar. Den inledande delen av uppsatsen ägnades åt att
beskriva kemikalieproblematiken ur ett naturvetenskapligt perspektiv, detta
för att ge läsaren en ökad förståelse för behovet av en skarp och
sammanhållen lagstiftning på kemikalieområdet.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)