Från Japanskit till Framgångssaga : En studie om kaizen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

Författare: Anja Thörnell; Maria Widén; [2009]

Nyckelord: Japan; kaizen;

Sammanfattning:

I en allt mer globaliserad värld ökar konkurrensen då fler företag ska tävla om de kunder som efterfrågar de produkter som erbjuds. Den ökande globaliseringen medför dock inte enbart negativa effekter för företag. En ny möjlighet ges till att lära sig av andra mer framgångsrika företag och ta del av vad som utmärker dem. Det japanska begreppet kaizen anses vara en del av vad som ligger bakom de japanska företagens framgångar och deras starka position på den internationella marknaden. Men vad är då kaizen? Detta är en av de frågor som vi försöker besvara i denna uppsats där begreppets ursprung, användningsområde samt vilka effekter som kan uppnås genom kaizen undersöks. Vi belyser även hur kaizen kan implementeras inom ett svenskt tillverkningsföretag.

Denna undersökning har bedrivits genom en kvalitativ metod där ett antal semistrukturerade intervjuer har genomförts. Uppsatsen har en hermeneutisk utgångspunkt då olika texter har studerats och tolkats. Då det under forskningens gång ständigt tillkommit ny information, som varit av betydelse för oss att undersöka närmare, har vi använt oss av en abduktiv strategi där vi växlat mellan att studera vår referensram och empiri.

Genom denna undersökning har vi insett att kaizen saknar en klar definition och dess olika benämningar är lika många som de förslag som finns på hur det kan implementeras. En gemensam översättning av ordet kaizen har vi dock funnit i form av ständiga förändringar till det bättre. Kaizen har ett tydligt samband med det produktionssystem som Toyota har utvecklat samt det som i västvärlden benämns som lean production. Divisionen Products inom det trucktillverkande företaget Atlet AB i Mölnlycke genomgår nu ett förändringsarbete där deras tolkning av lean production, vid namn Atlet Operations System, införs. Systemet består av en rad verktyg och metoder som implementeras med syfte att öka företagets effektivitet och där ett av de framtida verktyg som de avser att använda är kaizen.

Vi har även kommit fram till att kaizen kan ses som en mentalitet eller ett tankesätt som genomsyrar det japanska samhället. De tankar som råder har lett till utvecklandet av en mängd olika metoder och verktyg som kan hjälpa ett företag att bli mer effektivt och minska sitt ickevärdeskapande arbete. Då andra företag började intressera sig för japanernas överlägsenhet inom produktion krävdes en mer konkret bild av kaizens innebörd. Detta erhölls genom att dokumentera de metoder som utvecklats ur tankesättet. Dessa metoder har därefter exporterats världen runt, bland annat i form av boken the Toyota Way, men även under det mer västerländska namnet lean production. Trots att samma metoder implementeras av de företag som befinner sig utanför Japan ställer vi oss frågande till om kaizen verkligen kan tillämpas fullt ut. Detta då vi anser att kaizen består av så mycket mer än metoder, det är ett tankesätt och en mentalitet som har formats utifrån den kulturella bakgrund som härstammar från Japan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)