Betydelsen av arbetsterapeutiska interventioner för personer med stressrelaterad ohälsa : En litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

Sammanfattning: Syftet med den här litteraturstudien var att beskriva samt belysa betydelsen av arbetsterapeutiska interventioner för personer med stressrelaterad ohälsa. Datainsamling har genomförts i databaser baserade på hälsa, medicin samt arbetsterapi. Efter artikelsökning valdes nio artiklar ut för att ingå i den här studien, fyra kvantitativa, tre kvalitativa och två med mixad metod. Vid dataanalys användes den arbetsterapeutiska processmodellen Occupational Therapy Intervention Process Model-[OTIPM] för att kategorisera de olika interventionerna enligt OTIPM:s praxismodeller modell för kompensation, modell för aktivitetsträning, modell för förbättrande av personliga faktorer och kroppsfunktioner samt pedagogisk modell. Resultatet visar på att de arbetsterapeutiska interventionerna hamnade under alla fyra praxismodeller. Modell för kompensation behandlar de arbetsterapeutiska interventionerna i form av anpassade aktiviteter i en anpassad miljö. Modell för aktivitetsträningen beskriver de specifika aktiviteterna som personerna utförde för ökad aktivitetsförmåga eller bibehållande av aktuell aktivitetsförmåga. Modell för förbättrande av personliga faktorer och kroppsfunktioner behandlar de arbetsterapeutiska interventionerna i form av avslappningsövningar. Den pedagogiska modellen ges i form av individuella samt gruppfokuserade interventioner. Sammanfattningsvis så visar studien på att personerna med stressrelaterad ohälsa fick en ökad förmåga för återgång till arbete eller studier. De upplevde även ökad hälsa och välmående genom de arbetsterapeutiska interventionerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)