Sverige – ett varumärke? : Hur Visit Sweden marknadsför Sverige internationellt

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Sammanfattning:

Bakgrund: Till år 2020 ska antalet exportmogna svenska destinationer ha mer än fördubblats. Detta enligt projektet Nationell strategi som bland andra aktörerna Visit Sweden, Svensk Turism och Swedavia igår i. Visit Swedens roll i projektet är att marknadsföra Sverige till målgrupper utomlands.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Visit Sweden arbetar för att marknadsföra Sverige och dess destinationer till sina utvalda målgrupper internationellt.

Frågeställning:

  • Hur arbetar Visit Sweden för att attrahera utvalda målgrupper?
  • Vilken kommunikation finns med målgrupperna?
  • Hur arbetar Visit Sweden för att stärka Sveriges image hos resenärerna?

Metod: I denna uppsats har kvalitativa metoder använts med djupintervjuer och litteraturstudier för att ge författarna en bredare och djupare bild av ämnet för att kunna svara på frågeställningarna. Intervjuer gjordes med representanter från Visit Sweden och Svenska Institutet.

Teori: De teorier som utgör uppsatsens teoretiska referensram berör image, integrerad marknadskommunikation, positionering, differentiering samt platsmarknadsföring.

Slutsats: Visit Sweden definierar sina målgrupper utifrån analyser för att kunna rikta marknadsföringen till rätt målgrupp. För att få störst effekt och spridning av sin marknadsföring använder Visit Sweden integrerad marknadskommunikation med en mix av kanaler. Kommunikationen är anpassad efter målgrupperna, utifrån analyser har Visit Sweden kommit fram till vilka kanaler som fungerar bäst för vilka målgrupper. Marknadsföringen sker genom partnerskap med kampanjer och insatser utomlands eller genom nation branding som är insatser för Sverige som land. Utifrån en gemensam varumärkesplattform, framtagen av Nämnden för Sverigefrämjandet i utlandet, arbetar Visit Sweden med nation branding för att stärka bilden av Sverige. Nation branding sker genom bland annat kampanjer och olika insatser, dessa hjälper Sverige att ligga i top-of-mind hos resenärerna. Genom att placera Sverige i top-of-mind hos resenärerna, genom marknadsföringsinsatser, har Sverige en större chans att bli vald som destination av resenären för nästkommande resa. Sverige positioneras som progressivt utifrån kärnvärdena nytänkande, öppenhet, omtänksamhet och äkthet från varumärkesplattformen gör Sverige mer attraktivt som destination.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)