Mångkultur och genus i barnlitteratur : En studie av elevers bänkböcker i årskurs 4–6

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Författare: Madeleine Henriksson; [2022]

Nyckelord: Barnlitteratur; genus; mångkultur; textanalys;

Sammanfattning: I denna studie har tre barnböcker analyserats ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med studien är att undersöka aspekterna genus och mångkultur i elevers bänkböcker. Detta är kopplat till ett av skolans uppdrag om att ge eleverna kunskap om mångfald och förståelse för olikheter. Böckerna som har valts ut för analys är de tre populäraste böckerna i årskurs 4–6 på en skola, totalt tre klasser. Urvalet blev följande: Dagbok för alla mina fans: satsa allt av Jeff Kinney (2016), Woodwalkers: Carags förvandling av Katja Brandis (2016) samt Kapten Kalsong och den sanslösa skrönan om Sir Stinkbomb av Dav Pilkey (2018). Dessa böcker har sedan analyserats både kvantitativt och kvalitativt. För att ta reda på i vilken utsträckning det förekommer en mångfald inom genus och mångkultur har en kvantitativ textanalys genomförts. Den kvalitativa textanalysen har fokuserat på hur karaktärerna gestaltas. Vidare har tidigare forskning inom ämnet presenterats för att få en inblick i hur genus och mångfald har gestaltats i andra barnböcker. Analysen visade en bristande mångfald inom mångkultur i alla tre böcker. I ena boken fanns inga tecken på olika kulturer och etniciteter, samtidigt som det i en annan bok beskrevs tre karaktärer som hade en annan etnicitet än vit. Den sista boken innehöll vita och mörka karaktärer som visades på bild men inte i text. Det huvudsakliga resultatet kopplat till genus var att majoriteten av karaktärerna var män, samt att de manliga karaktärerna hade större roller i böckerna. Många manliga karaktärer beskrevs som stereotypiska manliga karaktärer samtidigt som alla onda karaktärer var män. De kvinnliga karaktärerna hade ofta en omhändertagande roll. Sammantaget visar resultatet att eleverna inte får ta del av en mångfald när de läser dessa böcker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)