Mobilt arbetssätt inom hemtjänsten i Göteborgs stad – Hur påverkas undersköterskornas arbetssituation?

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hur digitaliseringsprocesser inom hemtjänsten påverkar personalens arbetssituation, med fokus på hur undersköterskornas arbetsmiljö har påverkats av ett nytt mobilt arbetssätt inom Göteborgs hemtjänst. Med arbetssituation avses i uppsatsen frågor kopplade till den psykosociala arbetsmiljön, samt i vilken utsträckning olika organisationsideal kan komma i konflikt med varandra.Teori:Uppsatsens teoretiska utgångspunkter innefattas av forskning som belyser en motsättning som kan uppstå mellan professionsideal och managementideal samt krav-kontroll och stödmodellenMetod: För att besvara uppsatsens frågeställningar genomfördes semistrukturerade intervjuer. För att fånga flera perspektiv intervjuades undersköterskor, chefer och skyddsombud som arbetar inom hemtjänsten. Respondenternas utsagor analyserades med hjälp av ett analysschema baserat på de teoretiska utgångspunkterna.Resultat: Resultatet visade att kraven i arbetet ökade, framförallt på grund av att tekniken inte fungerade, vilket i sin tur skapade ökad stress. Andra krav som framkom i respondenternas utsagor handlar om motstridiga krav genom att dels förhålla sig till den planerade tiden dels tillgodose omsorgstagarens behov. Även krav i form av mer tidspress i arbetet. Vad gäller kontroll i sitt arbete i form av handlingsutrymme så var detta lågt redan innan det mobila arbetssättet infördes. Det handlingsutrymme som fanns har minskat. I respondenternas utsagor finns det viss tvetydighet gällande socialt stöd. Många uppger att samarbetet har förbättrats genom en sms-chatt, samtidigt menar många även att det blivit ett sämre arbetsklimat mellan kollegorna efter det mobila arbetssättet. Resultaten visade ett det uppstod en motsättning mellan professionsideal och managementideal då undersköterskorna förväntas anpassa sig efter tid snarare än efter behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)