"It takes two to tango"...eller? Föreställningar om män och kvinnor då, nu och sedan hos några skånska gymnasieelever.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen

Sammanfattning: Examensarbetets syfte är att undersöka historiemedvetande och föreställningar om genus hos skånska gymnasieelever. Vilka föreställningar har eleverna om kvinnor och män då, nu och sen? Spelar elevernas kön någon roll för hur de uppfattar mäns och kvinnors möjlighet att agera i historien och vad säger detta om deras historiemedvetande? Det material vi analyserat är svar från Skåneprovet, ett gemensamt och avslutande prov i gymnasieskolans kurs Historia A, vilket skrevs 2006. Vi har fokuserat på en fråga som gäller kvinnors ställning och villkor under senare delen av 1900-talet. Med hjälp av en tolkningsmall har vi försökt fånga vilka föreställningar om kvinnors och mäns villkor eleverna har och hur de resonerar kring genusrelationer och människors handlingsutrymme i historien och samtiden. Med hjälp av de teoretiska begreppen historiemedvetande, identitet och genus kopplar vi detta till diskussioner kring elevernas eventuella framtida handlingsberedskap. Svaren visar hur pojkar och flickor beskriver sig själva och konstruerar en genusidentitet i förhållande till dåtiden och nutiden. Två av våra resultat är att dagens flickor identifierar sig med den skam som omgärdat kvinnors sexualitet i historien, samt det sätt som både pojkar och flickor beskrivit utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle, nämligen som ett resultat av kvinnors handlingar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)