Konsumentupplevelsen av e-handel : Med inriktning mot sinnesmarknadsföring

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning:

E-handeln har visat sig vara en av de mest fortlöpande och slagkraftiga förändringskrafterna. Detta kan bero på att möjligheter inom köpande, försäljning, betalning och informationssökning finns lättillgängligt på Internet. Konsumtionen av varor och tjänster kategoriseras av låga och höga värden för konsumenten, en sinnesupplevelse för konsumenten kan således anses utgå ifrån rationella och emotionella aspekter. Sinnesmarknadsföring grundar sig i att företag skapar sensationer som genom sinnesintryck kan leda till en sinnesupplevelse hos konsumenten. Stimulans av sinnena kan vara ledande för utvecklingen av konsumentbeteende och kan i sin tur resultera i konsumentupplevelser. Konsumentupplevelse definieras via positiva och negativa integrationer mellan företag och konsument.

 

Denna studie avser en kvalitativ forskning där vi vill beskriva konsumentupplevelsen inom e-handelsföretag, samt analysera konsumenters upplevelse av e-handel. Undersökningen har begränsats till ett undersökningsobjekt vilket är e-handelsföretaget Boozt.com. För att undersöka syftet med studien har tre fokusgrupper med konsumenter genomförts samt en intervju med företaget. Studien kan slutligen belysa hur och med vilka sinnen e-handelsföretaget Boozt arbetar medvetet respektive omedvetet med, samt hur konsumenterna upplever detta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)