Kvinnors upplevelser av sexuell hälsa vid användning av hormonspiral

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Tidigare forskning visar att kvinnor önskar ett preventivmedel med antikonceptionell funktion samt en preventivmetod som gynnar deras sexliv. Få studier har undersökt användandet av hormonspiral relaterat till kvinnans sexualitet. Genom att stärka kvinnors förutsättningar att uppleva god sexuell och reproduktiv hälsa kan därmed även den allmänna hälsan förbättras. Syfte: Studiens syfte är att studera kvinnors upplevelse av sexuell hälsa vid användning av hormonspiral. Metod: Kvalitativ ansats valdes som metod för studien. Datainsamlingen skedde genom att 16 kvinnor intervjuades. Materialet analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans innehållsanalys. Resultat: Det framkom tre kategorier som var; Att ha sex när lusten faller på, Upplevelse av kroppslig påverkan och Sex som gör ont är inte lika härligt. Kvinnorna beskrev både positiva och negativa upplevelser som påverkat deras sexuella hälsa under tiden de använt hormonspiral. De upplevde påverkan på lust, förändringar i blödningsmönstret, smärta, förändrad vaginalhälsa samt att de fick minskad oro för oönskad graviditet och att de inte behövde tänka på att använda barriärskydd. Konklusion: Studien framhåller att kvinnorna upplever att användning av hormonspiral har påverkat deras sexuella hälsa både positivt och negativt, vilket i sin tur påverkar den totala hälsan. Detta är av vikt för barnmorskan att ha kännedom kring för att kunna ge adekvat preventivmedelsrådgivning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)