3- och 5-åringars resultat på Dynamisk Motorisk Talbedömning – DYMTA: En åldersjämförelse

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

Sammanfattning: Föreliggande studie syftar till att undersöka talmotorisk förmåga hos svensktalande barn med typisk utveckling i åldrarna tre respektive fem år med testet Dynamisk Motorisk Talbedömning (DYMTA). DYMTA är uppdelat i två nivåer, A och B, i vilka barnets talmotoriska förmåga undersöks på ett dynamiskt sätt, för att få en uppfattning om vilken typ av stöd barnet behöver för att uppnå korrekt artikulation. DYMTA användes för att undersöka den talmotoriska förmågan och standardiserade språkliga test användes för bedömning av den språkliga förmågan. Även oralmotorisk förmåga bedömdes med ett standardiserat oralmotoriskt test. Relationen mellan DYMTA och bakgrundsfaktorer såsom flerspråkighet och grammatisk förmåga undersöktes likaså. I studien medverkade 30 barn, varav 18 femåringar och 12 treåringar. Sexton av dessa barn var flerspråkiga och 14 var enspråkiga. Varje barn testades enskilt och videofilmades vid testning av såväl tal- som oralmotorisk förmåga. Videoinspelningar och ifyllda testblanketter analyserades och bedömdes i efterhand enligt respektive testmanual. Gruppjämförelse- och korrelationsberäkningar gjordes för att analysera resultaten. Resultaten visar att 5-åringar presterade signifikant bättre än 3-åringar på DYMTA. Det fanns ett signifikant samband mellan resultat på DYMTA och fonologiska test hos 5-åringar, men inga liknande samband fanns för 3-åringar. Flerspråkiga 3- och 5-åringar presterade bättre än sina jämnåriga enspråkiga kamrater på båda testen, dock signifikant bättre enbart på DYMTA B. För andra bakgrundsfaktorer, såsom kön och hereditet för tal- och/eller språkavvikelser, framkom ett fåtal eller inga signifikanta skillnader mellan grupperna. Slutsatser uppsatsförfattarna drar utifrån resultatet är att ju äldre barnet är, desto bättre presterar det på DYMTA. Resultat på DYMTA B hos 5-åringar påverkas av fonologisk förmåga, medan grammatisk förmåga inte tycks ha någon inverkan på resultat på DYMTA. Resultat på DYMTA tycks inte påverkas av språkighet, kön, hereditet eller grammatisk förmåga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)