Kvinnors upplevelser vid beskedet av diagnosen cervixcancer : En kvalitativ studie baserad på bloggar

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

Sammanfattning: Bakgrund: Cervixcancer är den fjärde vanligaste cancerformen i världen. Första gången på flera decennier har insjuknandet i cervixcancer ökat i Sverige. Vid sjukdomsbeskedet upplever många kvinnor ångest och oro, behovet av omvårdnad och information blir påtagligt för att hantera situationen. Omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde och för att kunna bedriva en personcentrerad omvårdnad behöver sjuksköterskan få en ökad kunskap och förståelse för dessa patienter. Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser vid beskedet av diagnosen cervixcancer. Metod: En kvalitativ studie med manifest innehållsanalys baserad på bloggar. Resultat: Efter genomförd analys framkom tre kategorier som beskrev upplevelsen av att få beskedet cervixcancer. Kategorierna var att uppleva förtvivlan och rädsla, att ta upp kampen mot cancern och att uppleva en förändrad livssyn. Slutsats: Kvinnor uttryckte upplevelsen av beskedet på olika sätt. Genom att sjuksköterskan har kunskap och tar del av kvinnans upplevelse vid beskedet finns det möjlighet för sjuksköterskan att möta upp dessa upplevelser. Detta gör att sjuksköterskan kan stötta kvinnan i kampen mot cancern.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)