Rätt stöd i rätt tid - garantin i praktiken

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Sedan 1 juli 2019 är skolorna enligt lag (SFS 2018:1098) ålagda att följa garantin för tidiga stödinsatser inom områdena läsa och skriva. Syftet med vår studie var att få en bild av hur ga-rantin fungerar i praktiken utifrån speciallärares inom språk, - läs- och skrivutveckling utsagor samt hur garantin tolkas av desamma. Kritisk pragmatism användes som teoretisk utgångs-punkt tillsammans med de specialpedagogiska perspektiven kategoriskt perspektiv, relation-ellt perspektiv och dilemmaperspektivet. Med kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer samla-des datamaterialet in och tolkades utifrån en hermeneutisk ansats. Resultatet visade att stödin-satser så tidigt som möjligt och en tidig undervisning i fonologisk medvetenhet enligt speci-allärarna var svaret på rätt stöd i rätt tid men att det i praktiken ännu inte var organiserat så. Att lagstadga evidensbaserade moment framkom i resultatet inte hos speciallärarna innebära att arbetet blev effektivare och kunskapen om vad som behövdes i verksamheten fanns redan hos speciallärarna. Samråd mellan lärare och speciallärare visade sig enligt speciallärarna vara avgörande för elevers läs- och skrivutveckling men fungerade ännu inte fullt ut i praktiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)