I väntan på döden : Patienters upplevelser i palliativ vård

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning:

Bakgrund: Döden är något varje individ kommer att möta och i samband med detta uppstår många tankar och känslor. Det är viktigt att vårdpersonalen har kunskap om detta för att kunna ge en god vård. Inom palliativ vård är huvudmålet att främja välbefinnandet hos patienter i livets slutskede. Syfte: Att belysa patienters upplevelserav att leva nära döden i palliativ vård. Metod: En litteraturstudie gjordes där tio kvalitativa studier granskades. Resultat: Granskningen av de vetenskapliga artiklarna resulterade i fyra rubriker, upplevelser av meningsfullhet inför döden, upplevelser av acceptans inför döden, upplevelser av att pendla mellan hopp och förtvivlan inför döden och upplevelser av ensamhet inför döden. Slutsats: Resultatet i studien visade på att många tankar och känslor uppkommer i samband med döden. Patienter väljer att isolera sig mot omvärlden och upplever därför en ensamhet. Genom acceptans kunde patienter finna mening vilket var mycket betydelsefullt för dem. Resultatet av studien kan bidra till en bättre förståelse för vårdpersonal som möter patienter i livets slutskede.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)