Godsskador inom flyttbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Sammanfattning:

Denna uppsats syfte är att analysera vilka skillnader i skydd av gods Sverige-, Europa- och Kontinentflyttar kräver och hur detta arbete skiljer sig mellan Kungsholms Express, Alfa Moving, B & M och L-Ira.

Uppsatsen kommer ha en deduktiv forskningsansats där författarna utgår från redan befintliga teorier och applicerar empirin på teorierna. Författarna har valt att använda sig av en kvalitativ metod. För att få in empirin har författarna genomfört intervjuer på de fyra olika företagen och gått igenom hemsidor.

Uppsatsen tar sin utgångspunkt från olika teorier. Teorierna som behandlas är samspelet mellan produkt, förpackning och distributionsmiljö, produktskydd, påkänningar, förpackningar och försäkringar.

Slutsatserna som författarna har kommit fram till är hur viktig tid och kunskap är vid flyttar. Även förpackningens utformning är viktig. Om packmästarna har kunskap om vilken förpackning som är bäst och bästa sättet att packa blir skadorna färre då det är ordentligt skydd och ingenting kan stå och slå mot varandra. Den andra viktiga faktorn är tiden. Tiden är viktig för om det är dåligt med tid är risken att packmästarna slarvar och då är det lätt att de packar på fel sätt och då är det lätt att det uppkommer mer skador. Eftersom det blir mycket stötar vid hanteringen av godset och speciellt vid kontinentflyttar, då det är mycket lossning/lastning och in- och urpackning, är tid och kunskap två viktiga faktorer. En annan sak som är viktigt är hanteringen av godset. Om alla under hela flytten hanterar godset försiktigare skulle det inte bli så hårda stötar och det leder till att uppkomsten av skador på godset blir färre.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)