Medkontrahentens undersökningsplikt avseende gäldenärens insolvens vid återvinning i konkurs : Ur ljuset av borgenärskollektivets intresse av en värdemaximerande avveckling och omsättningsintresset

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Linnéa Eriksson Carnrot; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)