Rosendals nya trädgård : en komparativ studie mellan nutid och dåtid

Detta är en Master-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: 1615 byggdes ett nytt slott, Rosendal, utanför Helsingborg, och 1756 byggdes slottet om och den gamla trädgården likaså. Under årens lopp kom trädgården sedan att förändras flera gånger. 2015 såldes slottet till Poul M Mikkelsen som inte bara rustar upp slottet utan även hela trädgården. Vad innebär då detta nya kapitel i Rosendals trädgårdshistoria? Hur förhåller sig trädgården till det historiska arvet på platsen samt till de historiska stilidealen för olika epoker? Det här arbetet tar upp Rosendals nyanlagda trädgård från 2016-2017 inklusive Poul M Mikkelsens gestaltnings- och anläggningsprocessen Att måla en trädgård, samt tidigare trädgårdar som har funnits på Rosendal, från 1600-talet och framåt. Vidare innehåller arbetet en sammanställning av Sveriges trädgårdsideal från renässansen på 1600-talet fram till och med funktionalismen under mitten av 1900-talet. En jämförelse görs mellan den nya trädgården och de gamla som tidigare funnits på Rosendal. Den nya trädgården jämförs även utifrån stilidealen under under ovan nämnda epoker för att på så sätt sätta in den i ett historiskt perspektiv. Även Rosendals tidigare trädgårdar sätts i relation till sina samtida ideal. Rosendals trädgårdar har kontinuerligt utvecklats och förändrats efter rådande stils ideal fram till ungefär andra halvan av 1800-talet då trädgårdarna allt mindre kom att följa tidens ideal och kom att utvecklas allt mindre. Trots detta har Rosendals nya trädgårdar, under Poul M Mikkelsens omgestaltning, i viss mån tagit upp trädgårdarnas historiska arv och satt in det i en ny kontext. Vissa historiska arv, som bruket att rama in trädgården med en häck, faller sig naturligt på platsen för att skapa lä i trädgården. Andra element har återinförts efter studier av bilder över de tidigare trädgårdarna. Ytterligare några element är nya för platsen och helt skapade utifrån Poul M Mikkelsens egna önskemål och tankar och har vuxit fram under gestaltnings- och anläggningsprocessen på plats vilket gör den nya trädgården till en unik plats med en kombination av både historia och moderna inslag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)