Att mäta och redovisa måluppfyllelse : En studie av tre ideella föreningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet

Författare: Sandra Nilsson; Fredrik Svedberg; [2008]

Nyckelord: ideella föreningar;

Sammanfattning: Den 1 januari 2000 trädde en ny bokföringslag i kraft, detta resulterade i utökad redovisning för ideella föreningar. Vinstdrivande och ideella föreningar lyder som en följd av detta under samma lagar och förordningar, trots den stora skillnaden mellan vad organisationerna vill uppnå. Denna studie är baserad på syftet att beskriva och jämföra hur ideella föreningar presenterar graden av måluppfyllelse samt att ge förslag på hur redovisningen av måluppfyllelsen skulle kunna utformas. Detta utförs med hjälp av problemformuleringarna: Hur redovisas måluppfyllelsen i ideella föreningar i dag samt hur kan graden av måluppfyllelse mätas och redovisas i ideella föreningar så att föreningens intressenter får en tydlig bild av måluppfyllelsen? För att genomföra denna studie har tre föreningar, Örebro universitets Idrottsförening (ÖUIF), Karlslund IF Herrfotbollssklubb (KIF HFK) och Örebro kanotförening (ÖKF) kontaktats och intervjuats. Även litteratur och föreningarnas hemsidor har studerats. Föreningarna i undersökningen har olika mål i jämförelse med vinstdrivande organisationer och de flesta av dem är av kvalitativ art och därmed svåra att mäta och rapportera om i årsredovisningen eller årsbokslutet. Idag avslutas räkenskapsåret med en årlig rapport för KIF HFK, årsredovisning för ÖUIF och ett förenklat årsbokslut för ÖKF. Dessa kompletteras av en verksamhetsberättelse där klubbarna verbalt beskriver de händelser som har varit under det gångna året. För att på ett tydligare och mer jämförande sätt redovisa hur väl målen uppfyllts, bör dessa årliga rapporter kompletteras med nyckeltal som tagits fram utifrån föreningarnas mål. Med hjälp av ett balanserat styrkort kan dessa nyckeltal utvecklas på grundval av föreningarnas mål och visioner, vilket kräver att föreningen också har sådana uppsatta. Genom de i dag befintliga verbala beskrivningarna av årets händelser tillsammans med nyckeltal kan föreningarna visa måluppfyllelsen på ett tydligare sätt än i dag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)