Ungdomars upplevelse av att bli diagnostiserade och leva med cancer : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Författare: Janet Issal; Åsa Årman; [2016]

Nyckelord: cancer; omvårdnad; ungdomar; upplevelse;

Sammanfattning:

I Sverige drabbas ungefär 300 barn och ungdomar varje år av cancer. De flesta blir friskförklarade. Ungdomstiden är en bräcklig fas där de är på att hitta sig själva samtidigt som de är på väg att förlora sig själva då de möts av en tid med många fysiska och sociala förändringar. Att mitt upp i denna förändring även bli drabbad av en livshotande sjukdom är omtumlande både för tonåringen och för de nära anhöriga. Syftet med studien var att beskriva ungdomars upplevelse av att få och leva med diagnosen cancer. Metoden var en litteraturstudie där 13 vetenskapliga artiklar granskades och blev del av resultatet. Vid databearbetningen framkom fyra teman; Upplevelsen av att få vara normal, Upplevelsen av stöd från familj och omgivning, Upplevelsen av att få adekvat och anpassad information och Upplevelsen av ovisshet och hopp. I resultatet framkom det att det var viktigt för de cancersjuka ungdomarna att få känna sig normala och att inte bli behandlade annorlunda. Stödet från familj, vänner och sjukvårdspersonal var också av stor vikt och spelade en viktig roll i deras liv. Det framkom även att de ville ha en adekvat och anpassad information. Under deras cancerperiod framkom det också att det fanns en upplevelse av ovisshet om hur livet skulle bli men det fanns även hopp om att bli bättre och få ett fortsatt bra liv. En konklusion av resultatet var också att ungdomarna ville ha en åldersanpassad vård och bli bemött på rätt sätt. Att forska mer på hur ungdomar med cancer upplever bemötande är angeläget då det kan ge en grund för förändringsarbete. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)