Attraktiv arbetsgivare - En surveystudie om blivande socionomers och civilingenjörers attityder till arbetsgivare

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer två akademiska studentgrupper – blivande socionomer och civilingenjörer – värdesätter hos en potentiell arbetsgivare samt utreda om det föreligger skillnader i värdesättning av dessa faktorer utifrån utbildningstillhörighet. Syftet är även att undersöka hur kvinnor och män värdesätter dessa faktorer.skning Om en organisation har kunskap om vilka arbetsgivarfaktorer potentiella medarbetare finner attraktiva finns större chans att det strategiska arbetet med Employer Branding når framgång (Moroko& Uncles, 2008). Både privat och offentlig sektor arbetar idag för att bli ett attraktiv arbetsgivare (Parment, Wetterberg & Myrén,2009) De individer som nu gör entré på dagens arbetsmarknad tillhör Generation Y (Parment, 2008). En förutsättning för att bli en attraktiv arbetsgivare är att organisationen har kunskap om vad som attraherar unga (Franzon & Lundgren, 2003).I studien användes webb- och postenkät som tillvägagångssätt för insamling av datamaterial. Webbenkät skickades ut via studentmail till totalt 240 respondenter. Postenkät delades ut vid föreläsningstillfälle. Datamaterial analyserade utifrån medelvärden, standardavvikelser, Cronbach’s Alpha och t-test.Resultaten visar att blivande socionomer och civilingenjörer i högre utsträckning värdesätter faktorer inom den sociala dimensionen än övriga. Resultaten visar även att det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan utbildningsprogram och kön på tre dimensioner. Blivande socionomer skattar i högre grad faktorer som återfinns inom dimensionen användbarhet medan blivande civilingenjörer i högre grad skattar faktorer inom den ekonomiska. Vårt resultat visar även att kvinnor skattar faktorer inom användbarhetsdimensionen statistiskt signifikant högre än män.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)